Francia kötőszavak gyűjteménye

2018-04-25

Íme a leggyakrabban használt francia kifejezések - példamondatokkal illusztrálva -, amelyek két mondatot kapcsolnak egymáshoz. A gyűjtemény nem teljes, de reméljük, hogy elősegíti a tanulást. :)

Francia kötőszavak gyűjteményequand bien même – annak ellenére, hogy; még ha


Példa:

 • Quand bien même il s'excuserait, je ne le pardonnerais pas. – Még, ha elnézést kérne sem bocsátanék meg neki.

 

bien que, quoique – bár, habár


Példa:

 • "Bien que les étoiles ne parlent pas, même en étant silencieuses, elles crient." (John Calvin) - Bár a csillagok nem beszélnek, még ha hallgatagok is, kiáltanak.
 • Je commence à progresser quoique le français soit une langue difficile. – Haladást értem el (elkezdtem fejlődni), habár a francia egy igen nehéz nyelv.
 • Bien qu'il soit tard et que je prenne le train demain matin à cinqheures, j'accepte ton invitation pour le dîner. – Annak ellenére, hogy késő van és holnap reggel ötkor indul a vonatom, elfogadom a vacsora meghívásod.

 

même si – még akkor is, ha ; még így is ; még úgy is


Példa:

 • Nous sortirons même s'il pleut. – Elmegyünk, akkor is, ha esik.
 • C'est terrible, je l'ai grondée, même si j'avais fait la même chose à sa place. – Ez szörnyű, megszidtam, még így is, hogy ugyanezt tettem a helyében.
 • C'est terrible, je l'ai grondé(e), même si j'aurais fait la même chose à sa place. – Ez szörnyű, megszidtam, még akkor is (annak ellenére), ha én is ezt tettem volna a helyében.

 

sans que +subj – anélkül, hogy


Példa:

 • Effectivement elle vient sans que nous l'invitions. – Valóban jön, anélkül hogy meghívjuk.
 • J'ai acheté un âne sans que mon père le veuille. – Vettem egy szamarat, apám akarata ellenére (anélkül, hogy Ő is akarná).

 

alors que – pedig; bár; noha; akkor, amikor


Példa:

 • Pierre n'est pas venu alors qu'il avait promis de venir. – Péter nem jött, bár megígérte.

tandis que – amíg, ameddig, mindaddig, míg (ezzel szemben)


Példa:

 • Mon fils est très sportif tandis que ma fille déteste le sport. – A fiam nagyon sportos, míg lányom utálja a sportot.

 

mais – de ; hanem (ellenvetetés - je ne veux pas de mais - csak semmi de ; nem akarok semmilyen ellenvetést)

 

quand même, tout de même (fréquemment précédés de "mais"; toujours placés après le verbe) – ugyanakkor; mégis; egyébként

 • Példa: J'ai beaucoup de chose à faire mais je sortirai quand même. – Sok teendőm van, mégis el fogok menni.


pourtant, cependant
 (Ces deux mots de liaison sont parfois précédés de "et". - Ezt a két kötőszót gyakran megelőzi az és kötőszó.) – mégis ; azonban ; pedig , de azért

 • La situation est très difficile, cependant il est possible de faire quelque chose. – A helyzet nagyon nehéz, mégis lehetséges, hogy tegyünk valamit.
 • Julie est malade, (et) pourtant elle va aider son amie. – Julie beteg, mégis segíteni fog barátnőjének.


néanmoins, toutefois
 – ennek ellenére ; azonban


Példa:

 • Péter a fait beaucoup de progrès en français, néanmoins (toutefois) il y a beaucoup de problèmes qu'il ne peut pas résoudre. – Péter francia tudása sokat fejlődött, ennek ellenére (azonban) sok probléma van, amit nem tud megoldani.


en revanche, par contre
 – másrészt ; ellenben


Példa:

 • Je n'aime pas la langue anglaise, par contre j'adore le français. – Nem szeretem az angolt, ellenben imádom a franciát.
 • Ce magasin est fermé le lundi, en revanche il est ouvert tous les autres jours de la semaine. – Ez a bolt hétfőnként zárva van, ellenben a hét többi napján nyitva tart.


au contraire
 – ehelyett, ellenkezőleg


Példa:

 • Tu aimes beaucoup la musique moderne . Moi, au contraire, je la déteste. – Te nagyon szereted a modern zenét, ezzel szemben (ellenben) én utálom.


or
 – pedig; noha mivel; tehát; nos

 • Nous voulions sortir au cinéma. Or il s'est mis à pleuvoir, donc nous sommes restés à la maison. – Moziba akartunk menni. Mivel elkezdett esni, otthon maradtunk.
 • Toujours en tête de phrase, introduit un élément nouveau qui modifie le résultat attendu – Mindig a mondat elején áll, egy új eseményt vezet be, amely módosítja a várt eredményt.

 

malgré ; en dépit de – annak ellenére, hogy...


Példa:

 • Il est toujours généreux malgré ses problèmes d'argent. – Pézügyi gondjai ellenére, mindig nagylelkű.

 

contrairement à (peut aussi être suivi d'un pronom personnel ou de "ce que", "ce qui" ) – ellenben; ellentétben; azzal szemben


Példa:

 • Contrairement à ce que je pensais, c'est lui qui avait raison. – Ellentétben azzal, amit gondoltam, neki volt igaza.
 • Contrairement aux prévisions météorologiques, il n'a pas plu. – A meteorológiai előrejelzéssel ellentétben, nem esett.
 • Contrairement à toi, je n'ai pas apprécié ce bal populaire. – Veled ellentétben, egyáltalán nem élveztem ezt az utcabált.

 

sans, au lieu de, quitte à (+inf) – anélkül; ahelyett, hogy ; azzal együtt is, hogy


Példa:

 • Quitte à se faire critiquer, il ne changera pas de son habitude. – Azzal együtt, hogy kritizálta magát, mégsem változtatott szokásán.
 • Tu ferais mieux d'étudier la langue française au lieu d'écouter de la musique tout la journée. – Jobb tennéd, ha tanulnád a francia nyelvet, ahelyett, hogy egész nap zenét hallgatsz.
 • Pierre s'est trompé sans le vouloir. – Péter tévedett, anélkül, hogy tudta volna.

Válassz francia nyelvtanárt magadnak!

A szolgáltatás bizonytalan ideig szünetel!

Francia tanulás blog

Francia kifejezések divatimádóknak

2019-05-16

Hoztunk 10 kifejezést, amit - bár biztosan sokan ismertek - de korántsem biztos, hogy mindenki tudja róluk, hogy eredetük francia.

Magázás franciául

2019-04-05

A francia nyelvben az udvariasságot és a magázást úgy lehet kifejezni, ha nem azt mondjuk valakinek, hogy tu (azaz te), hanem azt, hogy vous ( azaz Ön).

Húsvét Franciaországban

2019-03-15

Igen nagy ünnep a franciáknál a Húsvét. Sok hagyomány hasonlít a hazánkra is jellemző szokásokra, de azért vannak eltérőek is.