Általános Szerződési Feltételek

 

A felek

Jelen Együttműködési Megállapodás létrejött az iFocus Webfejlesztés Kft. (Székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 20-22.; Cégjegyzékszám: 01-09-283998; Adószám: 25591688-2-41) mint Szolgáltató és Ön, mint Oktató között.

 

1. A szerződés tárgya

1.1.     Szolgáltató internetes oldalain ( mint Főoldal, idegen nyelvenként egy további oldal mint Nyelvi gyűjtőoldal, mindezek együttesen mint Portál) megjeleníti az Oktatók adatait és népszerűsíti ajánlatait, kereshető módon tálalva azokat az érdeklődők számára. Szolgáltató a Portálon lehetőséget biztosít az Oktató által nyújtott képzések és szolgáltatások megrendelésére.

 

2. Szolgáltatások igénybevétele

2.1.     Szolgáltató adminisztrációs lehetőséget biztosít Oktató számára adatainak megadására, információk feltöltésére és különböző szolgáltatások igénybevételére (továbbiakban: Oktatói Adminisztrációs Felület).

2.2.     Szolgáltató fenntartja a jogot a Portál funkcionális működésének meghatározására és megváltoztatására, további fejlesztések és szolgáltatások kivitelezésére, és annak eldöntésére, hogy ezeket – saját elbírálása alapján – Oktató számára díjmentesen elérhetővé teszi, vagy csak díjfizetés ellenében, opcionálisan nyújtja.

2.2.1.     A Portál jelentősebb változásairól Szolgáltató Oktatót az Oktatói Adminisztrációs Felületen és/vagy email útján tájékoztatja.

2.2.2.     Amennyiben Oktatónak jelen megállapodáson túl díjfizetési kötelezettsége keletkezne az új vagy megváltozott funkcionalitások használata esetén, akkor Szolgáltató köteles legalább 2 hónappal ezen díjfizetési kötelezettség életbelépése előtt értesíteni Oktatót.

2.2.3.     Az új és/vagy megváltozott funkcionalitások használata csak a vonatkozó feltételek elolvasása és az Oktatói Adminisztrációs Felületen való elfogadása után lehetséges.

 

3. Marketing

3.1.     Szolgáltató vállalja, hogy a Portált folyamatosan népszerűsíti a látogatószám növelése és fenntartása céljából.

3.2.     Szolgáltató folyamatosan vizsgálja, hogy milyen módon a legcélszerűbb a Portál népszerűsítése.

3.3.     Szolgáltató a Portál népszerűsítésének kapcsán az egyes Oktatókat és az általuk nyújtott képzéseket és szolgáltatásokat is népszerűsítheti, de nem vállal garanciát sem az egyes Oktatók különböző reklámokban megjelentetésének mértékére, sem a Portál látogatószámára.

3.4.     Szolgáltató külön szolgáltatásként lehetőséget biztosíthat Oktató kiemelt népszerűsítésére.

3.4.1.     Amennyiben Szolgáltató nyújt kiemelt népszerűsítési szolgáltatást, annak részletei az Oktatói Adminisztrációs Felületen tekinthetők meg.

3.4.2.     Szolgáltató a kiemelt népszerűsítés szolgáltatáshoz díjazást állapíthat meg. Szolgáltató vállalja, hogy a díjazás kiszámításának módjáról és annak mértékéről egyértelmű információt nyújt a szolgáltatás leírásánál.

 

4. Díjazás és teljesítés

4.1.     Szolgáltató a jelen szerződés keretében nyújtott egyes szolgáltatások díját a Portálon teszi közzé.

4.2.     Oktató vállalja, hogy a szolgáltatások díját az egyes szolgáltatásoknál megállapított díjfizetési gyakorisággal, időszakonként utólag fizeti meg.

4.3.     Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatások igénybevételére irányuló szándék jelzése (a szolgáltatásoknak az Oktatói Adminisztrációs Felületen való megrendelése) teljesítési igazolásnak számít, a Szolgáltatót a jelen szerződésben meghatározott díjfizetési kötelezettség alapján az Oktató felé számla kiállítására jogosítja fel.

4.4.     Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató minden számlát 15 naptári napos fizetési határidővel állít ki.

4.5.     Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató díjai minden év február 1-én korrigálásra kerülnek. Ennek mértéke a KSH által az előző évre megállapított inflációs ráta a szolgáltatások szektorban, de legalább 2%.

4.6.     Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató minden felelősséget kizár bárminemű esetlegesen okozott közvetlen, vagy közvetett kárért. Elveszett adatokért és elmaradt haszonért a Szolgáltató nem felel.

 

5. Késedelem

5.1.     Oktató fizetési késedelme esetén a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles Szolgáltató részére megfizetni az elfogadott számla összege után a késedelmes napokra számítva. A késedelmi kamat megfizetése annak a számlának a kiegyenlítésével egyidejűleg esedékes, melyre vonatkozóan a késedelmes fizetés megvalósult.

5.2.     Felek megállapodnak abban, hogy Oktató fizetési késedelme esetén Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokat szüneteltetheti, illetve korlátozhatja, az Oktatói Adminisztrációs Felülethez való hozzáférés korlátozását is beleértve.

5.2.1      A korlátozások feloldására illetve a szolgáltatások újbóli megkezdésére a késedelemmel érintett számla kiegyenlítése és a késedelmi kamat megfizetése után kerül sor, legfeljebb 3 munkanapon belül.

5.2.2.     A korlátozások feloldásáért, illetve a szolgáltatások újbóli megkezdéséért Szolgáltató díjat számíthat fel, ennek maximális mértéke alkalmanként 20.000,- forint plusz általános forgalmi adó. Szolgáltató erről a korlátozások feloldása illetve a szolgáltatások újbóli megkezdése után állít ki számlát, az 4.4. pont szerinti rendes fizetési határidővel.

 

6. Garanciális feltételek

6.1.     A Szolgáltató jelen szerződés keretében nem vállal jótállást a Portálra vonatkozóan, de törekszik a Portál működési hibáinak javítására.

6.2.     Szolgáltató az Oktatói Adminisztrációs Felületet a Mozilla Firefox böngésző a szerződés hatálybalépésekor aktuális verziójára optimalizálja, és törekszik rá, hogy a mindenkori legfrissebb verzióval is kifogástalanul működjön.

 

7. A szerződés hatálya, megszűnése

7.1.     Jelen szerződés elfogadása az Oktató regisztrációjának feltétele, a regisztrálással Oktató kijelenti, hogy a szerződést megismerte és önálló akaratából teljes körűen elfogadta. A szerződés az elfogadás napján lép hatályba.

7.2.     A Szerződés határozatlan ideig tart.

7.3.     Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnik a Felek közös megegyezésével, vagy valamelyik Fél általi felmondással.

7.4.     Mind Oktató, mind Szolgáltató a szerződést rendes felmondással, 30 napos határidővel mondhatják fel.

7.5.     Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy súlyos szerződésszegés esetén a szerződést rendkívüli felmondással felbontsa, az Oktató regisztrációját törölje. Oktató ilyen esetben kártérítésre nem jogosult.

7.6.     A szerződés teljesítésének lehetetlenülésére a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak.

7.7.     A szerződés megszűnése után érvényben maradó rendelkezések, jogok és kötelezettségek

7.7.1.     A felelősség korlátozására, az egyes károkért való felelősség korlátozására és kizárására valamint a titoktartásra vonatkozó kötelezettségek jelen szerződés megszűnése után is érvényben maradnak.

7.7.2.     Minden olyan jog és kötelezettség, amelyek a 9. szakaszban (Szerzői jog), illetve a 11. szakaszban (A Felek együttműködése) vannak szabályozva, jelen szerződés megszűnése után is érvényben maradnak.

 

8. Adatkezelés

8.1.     A Portálra ellátogató Felhasználó számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel.

8.2.     A regisztrációhoz elegendő megadni egy érvényes E-mail címet, telefonszámot, egy azonosítót és egy hozzátartozó jelszót. A további adatok kitöltése opcionális. Valós név megadása sem kötelező, bár az oldal jellegéből következően célszerű megadni. A regisztrációs folyamat ezen Regisztrációs Szabályzat ráutaló magatartással történő elfogadása (megfelelő jelölőnégyzet beállítása) nélkül nem kezdhető meg, így értelemszerűen nem is végezhető el.

8.3.     A regisztráció véglegesítése a regisztrációs lap kitöltését követően kapott visszaigazoló E-mail-ben található hivatkozásra történő kattintással történik meg. A vissza nem igazolt – ideiglenesen rögzített – regisztrációt Szolgáltató a rendszerből 24 óra után törölheti.

8.4.     Az Oktató adatlapja nem jelenik meg a nyilvános felületen, amíg legalább egy oktatott nyelvet be nem állított, kivéve ha egy megrendelt szolgáltatás ezt szükségessé nem teszi.

8.5.     Oktató tudomásul veszi, hogy az általa megadott szövegek és leírások megadásuk, valamint fotója feltöltése pillanatától publikussá válnak.

8.6.     A regisztrációs adatokat Oktató – regisztrációja után – adatlapján bármikor módosíthatja.

8.7.     Oktató regisztrációját bármikor, minden külön indoklás nélkül törölheti a Portál adatbázisából.

8.8.     Szolgáltató a rögzített, de nem publikus adatokat (pl. cím, ha az nem a Bemutatkozó szövegben szerepel) harmadik személynek nem adja át. Ez alól kivételt képez az online fizetést bonyolító szolgáltató akivel a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatokat megosztjuk, amennyiben Oktató igénybe kívánja ezt a lehetőséget venni; valamint kivételt képeznek a törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

8.9.     Szolgáltató nem tehető felelőssé, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás).

8.10.   Amennyiben Oktató vélelmezi, hogy Szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

9. Szerzői jog

9.1.     Felek rögzítik, hogy a Portálon megjelenő tartalmi és grafikai elemek és azok elrendezése (dizájn) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik vagy azokat jogosan használja fel, és mint ilyent, a szerzői jog védi.

9.2.     Szolgáltató kifejezetten fenntart minden jogot, amelyet jelen szerződés kifejezetten nem ruház át.

9.3.     A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szakaszban szabályozott szerzői jogi rendelkezések bármilyen fokú megsértése esetén Oktató 3.000.000,- forint összeget kötbér címén köteles a Szolgáltatónak megfizetni, az okozott káron felül. A kötbér megfizetése nem jogosítja fel Oktatót a jogosulatlan tevékenység eredményének bármilyen felhasználására, annak megtartására, tárolására vagy harmadik félnek átadására.

 

10. A szerződés módosítása

10.1.   Jelen szerződést a szerződő felek a jogszabályokban megfogalmazott korlátozásokkal kétoldalúan (közös megegyezéssel) bármiko módosíthatják.

10.2.   Szolgáltató jogosult jelen szerződést egyoldalúan módosítani. Ennek módja a következő:

10.2.1.  Szolgáltató köteles legalább 30 nappal az egyoldalú módosítás hatályba lépése előtt a módosított szöveget annak indokolásával és magyarázatával együtt a Portálon közzétenni.

10.2.2.  Szolgáltató köteles az Oktatói Adminisztrációs felületen legalább 30 nappal az egyoldalú módosítás hatályba lépése előtt az Oktató részére figyelmeztetést elhelyezni.

10.2.3.  Az egyoldalú módosítás hatályba lépésének napjától az Oktató az Oktatói Adminisztrációs Felületre való belépéskor figyelmeztetést kap, hogy a továbblépéshez és az Oktatói Adminisztrációs Felület, valamint a Portál szolgáltatásainak használatához el kell fogadnia a módosításokat.

10.2.4.  Oktató jogosult a módosítások elfogadása helyett a szerződés 7.3. pontja szerint jelen szerződés megszüntetését kezdeményezni. E kivételes esetben a rendes felmondás azonnali hatályú.

 

11. A felek együttműködése

11.1.   Az Oktató által átadott információkat Szolgáltató az ezen szerződés szerinti szolgáltatások megvalósításához használja fel. Minden szolgáltatás leírásánál szerepel, hogy az adott szolgáltatás igénybevételéhez milyen adatokra van szükség, és ezek közül mely adatok válnak nyilvánosan hozzáférhetővé.

11.2.   Szolgáltatónak jogában áll bármely, az Oktató által megadott, és valamely általa igénybe vett szolgáltatással valaha nyilvánosságra hozott információt felhasználni referenciaként, valamint a Portál és a Szolgáltató népszerűsítésére.

11.3.   Titoktartási kötelezettség semmilyen esetben nem vonatkozik a nyilvános forrásból elérhető információkra és a jogszabályban előírt, vagy jogerős és végrehajtható bírósági döntésen alapuló kötelezettségek teljesítésére, valamint a 11.2. pontban szereplő információkra.

11.4.   Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás során szerzett bármilyen műszaki információt felhasználhat problémamegoldás, hibaazonosítás, a Portál és az annak alapjául szolgáló rendszer használhatóságának javítása céljából, továbbá további eredeti művek fejlesztése és javítása céljából is.

11.5.   Felek rögzítik, hogy amennyiben akár Oktató, akár Szolgáltató a jelen pontban szabályozott rendelkezéseket megsérti, köteles a másik félnek okozott kárt megtéríteni.

 

12. Felelősségvállalás az Oktató által biztosított tartalmakért

12.1.   Szerződő Felek rögzítik, hogy az Oktató által megadott, megjeleníteni kívánt vagy megjelenített tartalomért – képek, szövegek, hang- és videofájlok stb. – Szolgáltató nem vállal jogi felelősséget. A Szolgáltató kijelenti, az Oktató pedig elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a Portálon elhelyezett jogszabályba ütköző tartalmakat az erről való tudomásszerzéssel egyidejűleg, haladéktalanul törölni, előzetes értesítés, vagy figyelmeztetés nélkül.

12.2.   Oktató teljes és kizárólagos felelősséget vállal az általa megadott és/vagy feltöltött tartalmakért és ennek a tartalomnak a jogszerűségéért.

12.2.1.  Oktató felelős a Portálon megjelenő tartalmakért abban az esetben is, ha ezeket nem ő maga töltötte fel, így például – de nem kizárólag – abban az esetben is, ha azok feltöltője

 1. általa megbízott harmadik személy,
 2. olyan személy, aki illetéktelenül jutott Oktató hozzáférésének birtokába,

12.2.2.  Ez a felelősség kiterjed különösen arra, hogy az Oktató által megadott vagy feltöltött információ nem tartalmaz

 1. jogosulatlanul, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat vagy üzleti titkokat,
 2. szerzői jogot sértő alkotóelemeket,
 3. megtévesztő jellegű adatokat,
 4. hamis tényeket, melyeket valós színben tüntet fel,
 5. mások személyhez fűződő jogait sértő adatokat,
 6. bűncselekményre való felbujtást,
 7. a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvénybe ütköző reklámot,
 8. közszeméremsértő alkotóelemeket,
 9. törvény által tiltott jelképeket,
 10. egyéb, a törvény által büntetni rendelt tartalmakat.

12.3.   Szolgáltatónak jogában áll haladéktalanul, előzetes értesítés és figyelmeztetés nélkül

 1. a) eltávolítani a Portálon talált, jogszabályba ütköző tartalmakat,
 2. b) eltávolítani a Portált látogatók vagy a szolgáltatások biztonságát veszélyeztető tartalmakat,
 3. c) a szolgáltatásokat a tartalom eltávolításáig korlátozni.

12.4.   Oktató elfogadja, hogy Szolgáltatónak jogában áll Oktató hozzáférését korlátozni, a Portálon való megjelenítését (ideértve az Oktató által nyújtott képzések megjelenítését is) szüneteltetni, amennyiben Szolgáltató megítélése szerint Oktató a 11.2. pont szerint eltávolított tartalmat szándékosan helyezte el, vagy az elvárható körültekintés mellett tudnia kellett róla.

 

13. Vis Maior

13.1.   Vis Maior oknak minősül a Portál üzemelését biztosító rendszer Szolgáltatón kívül álló okból bekövetkezett üzemképtelensége (ideértve például, de nem kizárólag, a lopást, betörést, tűzvészt, csőtörés miatti elázást, földrengést stb.), emellett minden olyan esemény is, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és mely a szerződéses teljesítést befolyásolja. A szerződés szempontjából vis maiornak tekintendő különösen:

 1. természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonló),
 2. tűzeset, robbanás, járvány,
 3. radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés,
 4. háború, megszállás vagy más fegyveres konfliktusok,
 5. felkelés, forradalom, lázadás, terrorcselekmény stb.

13.2.   Vis maior előfordulása esetén – amennyiben lehetséges – a Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a vis maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel a Portál üzemelését biztosító rendszer Vis maior okokból bekövetkezett üzemképtelenségéért, illetve az ilyen okokból bekövetkezett esetleges adatvesztésért, elmaradt haszonért vagy bármilyen egyéb kárért.

13.3.   Vis maior okok miatt a szolgáltatások és a Portál működése szüneteltethető vagy csökkentett rendelkezésre állással és funkcionalitással biztosítható. Amennyiben a vis major 1 hónapnál hosszabb idővel késleltetné a szerződés végrehajtását, a Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szerződésben szükséges módosításokat.

13.3.1.  Amennyiben ezen tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármely félnek jogában áll további jogkövetkezmények és feltételek nélkül a szerződéstől elállni.

 

14. Oktató által nyújtott szolgáltatások

14.1.   Oktató megválaszthatja, hogy az általa nyújtott képzésekre jelentkezők (továbbiakban: Tanulók) számára a Portálon biztosított lehetőségek közül mely fizetési módokat teszi elérhetővé.

14.1.1.  Szolgáltató a választható fizetési módokat az Oktatói Adminisztrációs felületen teszi közzé.

14.1.2.  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a választható fizetési módok körét bizonyos szolgáltatásoknál korlátozza. Szolgáltató vállalja, hogy az ilyen korlátozásról minden esetben egyértelmű információt nyújt az egyes szolgáltatások leírásánál.

14.1.3.  Szolgáltató az egyes fizetési módokhoz eltérő mértékű díjazást állapíthat meg. Szolgáltató vállalja, hogy a díjazás kiszámításának módjáról és annak mértékéről minden esetben egyértelmű információt nyújt az egyes fizetési módok leírásánál.

14.2.   A fizetési módokkal kapcsolatban felmerülő díjakat minden esetben Oktató köteles megfizetni Szolgáltató felé.

14.2.1.  Online fizetés esetén Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Tanuló által fizetett összegből azonnal levonja a szolgáltatással és/vagy a fizetési móddal kapcsolatban felmerülő díjakat.

14.2.2.  Abban az esetben, ha Tanuló nem online fizetési módot választ, akkor Szolgáltató a felmerülő díjakról a 4.2. pont szerinti módon állít ki számlát Oktató felé.

14.3.   A Tanuló által a választott képzésért kifizetett ellenértékről Oktató minden esetben köteles Tanuló felé számlát kiállítani.

14.4.   Szolgáltató lehetőséget biztosít Oktató számára (harmadik fél közreműködésével) online számlakibocsátásra. Szolgáltató az online számlakibocsátás szolgáltatáshoz díjazást állapíthat meg. Szolgáltató vállalja, hogy a díjazás kiszámításának módjáról és annak mértékéről egyértelmű információt nyújt a szolgáltatás leírásánál.

14.5.   Oktató tudomásul veszi, hogy a Tanulók által már kifizetett képzéseket vagy egyéb szolgáltatásokat teljesíteni köteles. Oktató a teljesítéssel kapcsolatos minden kötelezettség és következmény alól Szolgáltatót kifejezetten mentesíti.

 

15. Egyéb rendelkezések

15.1.   A felek jogviszonyát a jelen szerződés tárgyában kizárólag a jelen szerződés szabályozza. Hatályát veszti a felek között jelen szerződés tárgyában megtett minden egyéb a jelen szerződésben nem szereplő írásbeli és szóbeli nyilatkozat.

15.2.   Szolgáltató jogosult jelen szerződés teljesítéséhez harmadik személyt igénybe venni. Az alvállalkozó tevékenységéért Szolgáltató sajátjaként felel.

15.3.   Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésre a magyar jog szabályai az irányadók.

15.4.   Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos bármely jogukról, csak kifejezett jognyilatkozatukkal, írásban mondhatnak le.

15.5.   Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelen vagy azzá válna, az nem befolyásolja a szerződés fennmaradó részének érvényességét. Amennyiben egy pont érvényessége megszűnik, Felek kötelesek a kérdéses pontot az érvénytelenné vált rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt legjobban megközelítő rendelkezéssel helyettesíteni.

15.6.   Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződéssel összefügg, a Felek közvetlen tárgyalások útján igyekeznek megegyezni. Ha a Felek a közvetlen tárgyalások során nem tudnak megállapodni, a Szolgáltató székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15.7.   Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből fakadó egyetlen igény sem érvényesíthető jogi úton több mint 12 hónappal azt követően, hogy annak alapját felfedezték vagy fel kellett volna fedezniük, és semmilyen esetben sem 24 hónappal azután, hogy az igény alapja felmerült.

15.8.   Valamely Fél mulasztása esetén történő kifejezett vagy vélelmezett joglemondás semmiképpen nem jelent bármilyen jövőbeni vagy soron következő mulasztásra vonatkozó joglemondást és nem is értelmezhető annak.

15.9.   A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos, vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Francia tanulás blog

Francia kifejezések divatimádóknak

2019-05-16

Hoztunk 10 kifejezést, amit - bár biztosan sokan ismertek - de korántsem biztos, hogy mindenki tudja róluk, hogy eredetük francia.

Magázás franciául

2019-04-05

A francia nyelvben az udvariasságot és a magázást úgy lehet kifejezni, ha nem azt mondjuk valakinek, hogy tu (azaz te), hanem azt, hogy vous ( azaz Ön).

Húsvét Franciaországban

2019-03-15

Igen nagy ünnep a franciáknál a Húsvét. Sok hagyomány hasonlít a hazánkra is jellemző szokásokra, de azért vannak eltérőek is.